ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το
μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Blue Wave το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα (ρεζέρβα, γρύλλο, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα,
τρίγωνο, κεραία) που το συνοδεύουν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το συμβόλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά απο την
πάροδο του συμφωνημένου χρόνου ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Blue Wave την κανονκή χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε
θετική και αποθετική ζημιά της. Μετά την παρέλευση 30 λεπτών απο τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου, ο Μισθωτής χρεώνεται με μία (1) επιπλέον ημέρα ενοικίασης. Η Blue Wave διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, απο οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου, καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως. Η Blue Wave έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως ο Μισθωτής και ο οποιοσδήποτε υπογράφει το παρόν συμφωνητικό υποχρεούται να κάνει καλή και σύμφωνη με τον προορισμό και το παρόν χρήση
του αυτοκινήτου, να ελεγξει την μηχανική του κατάσταση, την ύπαρξη λαδιών, νερού κλπ, την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια κινήσεως του, να κλειδώνει και να φυλάσσει
αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωση της αξίας του εν γένει.

3. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία 24 ώρες τουλάχιστον απο τη λήξη της μίσθωσης για να
λάβει τη σχετική έγγραφη έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Εάν παραλείψει να το κάνει υπάρχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.

4. Ο Μισθωτής πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. καθώς και κάθε διάταξη της Τροχαίας. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. η ποινή και το πρόστιμο βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον Μισθωτή.

5. Το αυτοκίνητο καλύπτεται απο μικτή ασφάλεια με Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.) και ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει μέχρι του ποσού των 450 Ε ή 900 Ε
εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος.Αν η ζημιά είναι μεγαλύτερη αυτού του ποσού τα επιπλέον χρήματα τα καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία εκτός αν ο Μισθωτής οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.Ο Μισθωτής, οι πρόσθετοι οδηγοί και όλοι οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με Ασφάλιση Οδηγού και Επιβαινόντων. Στην ολική κάλυψη και ολική απαλλαγή (F.D.W.), η ασφάλεια δεν καλύπτει μηχανική βλάβη υπαιτιότητας του οδηγού, ζημιά των ελαστικών και απώλεια κλειδιών και ο
μισθωτής/οδηγός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποπληρωμή των ανωτέρω.

6. Απαγορεύεται ρητώς στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για:

α) να μεταφέρει βαρέα πράγματα και αποσκευές, β) να μεταφέρει περισσότερα πρόσωπα από όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του, γ) για να το εκμισθώνει σε τρίτους, δ) να ακολουθεί ή να μετέχει σε αγώνες μηχανοκίνητων οχημάτων, ε) να το παραχωρεί να το οδηγούν άλλοι, που δεν αναγράφονται στο συμφωνητικο μίσθωσης.

7. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα τα παρακάτω: α) να μην αναγνωρίζει υπαιτιότητα ή
ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, β) να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυπο
και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο, γ) να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της
υπαιτιότητας του τρίτου και την περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυμάτων, δ) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την Blue Wave ή την
φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας, ε) να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από κάθε τρίτο, στ) να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που
συμμετείχαν στο ατύχημα εάν είναι δυνατό. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο κατάστημα της Blue Wave
και να παραδόσει οποιαδήοτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το
γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός 24 ωρών.


8. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει μόνο ο Μισθωτής και ένας πρόσθετος οδηγός, ο οποίος έχει δηλωθεί στο παρόν συμφωνητικό. Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών
και να κατέχουν ελληνική ή Διεθνή άδεια οδηγήσεως που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.


9. Το κόστος του καυσίμου βαρύνει τον μισθωτή. Χρησιμοποιείται μόνο αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο, ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου.

10. Η περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου παρέχεται απο την Blue Wave, απαγορεύεται η επισκευή του αυτοκινήτου απο τον μισθωτή σε περίπτωση βλάβης. Το ελαστικό των
αυτοκινήτων αντικαθίσταται σε τακτά διαστήματα λόγω φυσικής φθοράς. Ζημιές λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, όπως ενδεικτικά καταστροφή ελαστικών απο πεζοδρόμιο και
λακκούβες, βαρύνουν τον Μισθωτή.

11. Απαγορεύεται η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία και η έξοδος του αυτοκινήτου από την Ελλάδα χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη.


12. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και κάθε άλλους άσχετους με την παρούσα σύμβαση, όπως η χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου για
διάπραξη παράνομου ή αξιοποινης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού η παράβαση του όρου αυτού καθώς και η εκ της παράβασης απορρέουσα ζημιά αναλαμβάνεται απο τον
Μισθωτή οδηγό.
13. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του οχήματος.
14. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων με το ενοικιαζόμενο όχημα χωρίς προηγούμενη γραπτή αίτηση προς την Blue Wave. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την οποιαδήποτε χρέωση απο ζημιά
προκαλούμενη απο κατοικίδιο.
15. Η Blue Wave καμία ευθύνη δεν φέρει για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων του Μισθωτή καθώς και αυτών που επιβαίνουν στο εκμισθωμένο αυτοκίνητο κατα τη διάρκεια
της μίσθωσης. Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί οτι η Blue Wave RENTAL δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της
μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Blue Wave για την ανωτέρω αιτία τόσο στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας όσο και στα περιουσιακά στοιχεία των
εταίρων της. Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται απο την Blue Wave. Ρητά συμφωνείται οτι η
Blue Wave έχει το δικαίωμα να χρήσιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του
συμφωνητικού αυτού και διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεων ποινικού ή άλλου αδικήματος.


Λοιποί Όροι:

α) το αυτοκίνητο ανήκει πάντα στην κυριόλτητα την Blue Wave. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μίσθωσης. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανέναν τρόπο και σε καμία
περίπτωση εκπρόσωπος της Blue Wave. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.

β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή.

γ) το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Blue Wave και του μισθωτή.

δ) Η Blue Wave δεν μπορεί να παραιτηθεί απο τα δικαιώματα της που απορρέουν απο τον νόμο και το παρόν συμφωνητικό.

ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως.

στ) Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Blue Wave, όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και της αντικαταστάσεως του αρχικά εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο.

ζ) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτότυπου του παρόντοςσυμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυποπου θα βρίσκεται στη κατοχή της Blue Wave. η) τα συμβαλλόμενα μέλη αναγνωίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται απο την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του Μισθωτή απο το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Ρητώς δηλώνεται προς την Blue Wave από εμένα τον Μισθωτή οδηγό του αυτοκινήτου ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα υποσχόμενος την τήρηση τους.